مشتری خوب ، مشتری بد

یک مشتری خوب احساسش را به سه نفر می گوید اما یک مشتری ناراضی بیست نفر را با خبر می کند .

  • اگر به من بگویی ، فراموش میکنم ؛
  • اگر به من نشان بدهی ، بخاطر می سپارم ؛
  • اگر مرا درگیر کنی ، آن را درک میکنم .

 

گاهی اوقات همین که چیزی برای از دست دادن نداشته باشی برایت فرصت ایجاد میکند .

لازم نیست به کارکنان بگویید که چگونه کار را انجام دهند . به آن ها بگویید که چه می خواهید و آن ها با یافتن راه حل های بدیع ، شما را شگفت زده خواهند کرد .

سوبیر چاودهوری ( کتاب معجزه شش سیگما )