مسئولیت

مسئولیت ، پذیرفتنی است نه واگذار کردنی ، چون یک تعهد درونی است .

 

ژان لافونتن می گوید : انسان طوری آفریده شده است که اگر آتش جانش شعله ور شود ، همه غیر ممکن ها را از راه بر می دارد .

عشق اساس کیفیت است ، کیفیت زاده عملکرد انسان های با کیفیت است . « ادوراد دمینگ  پدر مدیریت کیفیت »

جیمز لویس  ( کتاب رهبری پروژه )