ما چقدر پول خرج می کنیم که مشتری را جذب کنیم

ما چقدر پول خرج می کنیم که مشتری را جذب کنیم ، اما چقدر تلاش می کنیم که مشتری را نگه داریم ؟

همیشه به دنبال آن هستیم که کسی را که تا کنون به فروشگاه ما نیامده است به هر قیمتی جذب کنیم ، اما به فکر کسانی که در فروشگاه ماه هستند ، نیستیم .

 

مشتری فعلی را راضی نگه دار . او دوستانش را به فروشگاه شما خواهد آورد . به این ترتیب شما به تبلیغات زیادی نیاز نخواهید داشت .

سوبیر چاودهوری ( کتاب معجزه ی شش سیگما )