قابلیت بالا در مدیریت پروژه

سازمان ها یا نظام هایی که از قابلیت بالایی در مدیریت پروژه برخوردارند قدرت بالایی در ایجاد تغییر و تحول دارند .

مدیران پروژه توانمند می دانند که موفقیت آن ها در گرو توجه به مدیریت سه ضلعی زمان ، هزینه و کیفیت می باشد .

ایجاد تعادلی منطقی و قابل قبول در عوامل سه گانه یاد شده ، هدف اساسی مدیران پروژه است .

مجری پروژه معمولا کسی است که منابع لازم را برای اجرای پروژه فراهم می آورد و با بودجه پروژه را تامین می کند .

کورتیس ( کتاب مدیریت پروژه ، به اندازه )