عامل های تقویت روحیه تیم های پروژه

سه عامل  « چالش ها ، هدف های معین و به سرانجام رسانی » موجب تقویت روحیه تیم های پروژه می شوند .

مدیریت تیم ، نیازمند مهارت هایی چون رهبری ، انگیزش ، تیم سازی ، حل اختلافات تصمیم گیری و ارتباط پیوسته با افراد است .

مدیریت پروژه در قالب چهارگام ساده و عملی بیان شده : آماده سازی ( آزمایش ) ، برنامه ریزی ، کنترل و تحویل ( جمع بندی ) .

کورتیس ( کتاب مدیریت پروژه ، به اندازه )