رابطه با مشتری

برای نگاه داشتن مشتری در کانون توجه ، مشتری را بشناسید و با او رابطه خوب برقرار کنید . گفتمان پیوسته با مشتری داشته باشید . از رابطه با مشتری بهره ببرید .

 

مهمترین ستون پروژه ، تیم آن است . تیم است که برای پروژه برنامه می سازد ، برنامه را به اجرا می گذارد و سازگاری این دو را کنترل می کند .

کورتیس ( کتاب مدیریت پروژه ، به اندازه )