در آینده

در آینده دانش و تخصص جای منابع طبیعی را می‌گیرد و به‌شکل عنصر اصلی سومین انقلاب صنعتی در می‌آید.

انقلابی که نیروی حرکت خود را از مغزها بگیرد،‌ارزش مغزها را بالا می‌برد.

لستر تارو (کتاب ثروت آفرینان)

 

کاری کنید که افراد باهم کار کنند، باهم و درکنارهم کار کردن روحیه تیمی می‌آفریند.
ریچارد لوک (کتاب مهارت‌های کلیدی در مدیریت)

 

هدف سازمان‌ها، نتیجه‌گیری از (محیط بیرون) یعنی رسیدن به موفقیت در بازار است.

دراکر (کتاب سازمان فردا)