ترس از باخت

بسیاری از مردم به برد نمی‌رسند،‌زیرا از باخت می‌ترسند.

پول موجودیتی واقعی نیست. تنها دارایی نیرومندی که داریم،‌مغزمان است. اگر آن را بدرستی پرورش دهیم،‌می‌تواند دنیایی ثروتمند را در یک آن بیافریند. از سوی دیگر مغزی که پرورش نیابد،‌می‌تواند چنان تنگ‌دستی فراهم آورد که تا چند نسل در خانواده ادامه یابد .

رابرت کیوساکی و شارون لچتر (کتاب بابای دارا،‌بابای نادار)