افراد هوشمند

اگر امروز چیزی نسازید فردا هم چیزی که تماشایی باشد نخواهید داشت.

افراد هوشمند کسانی را به استخدام درمی‌آورند که از خودشان هوشمندترند.

بدبینان هیچ‌گاه برنده نمی‌شوند. بدبینان به انتقاد و برندگان به تجزیه و تحلیل می‌پردازند.

رابرت کیوساکی و شارون لچتر  (کتاب بابای دارا و بابای نادار)