اعضای تیم کنار هم

در حد امکان اعضای تیم را در کنار هم قرار دهید . هرچه نزدیکی فیزیکی آن ها به یکدیگر بیش تر باشد میزان ارتباطشان با هم افزون تر است .

مدیریت ریسک ، ریسک های کلیدی را شناسایی میکند و برنامه ای برای جلوگیری از وقوع و یا چاره سازی برای جلوگیری از وقوع ویا چاره سازی برای شرایط مساعد تدوین میکند . حسابرسی ، ریسک مواردی را که ممکن است به انحراف و اشتباه کشیده شود مشخص میکند .

ریچارد لوک ( کتاب مهارت های کلیدی در مدیریت )