دان پپرز و مارتا روگرز ( کتاب بازاریابی تک به تک ) گوش دادن به مشتری و به یاد آوردن گفته های او نصف راه حل مشکل است . قدم بعدی عمل به اطلاعاتی است که از مشتریان کسب شده اند .   بازاریابی تک به تک یعنی تمرکز بر روی هر مشتری در هر […]

هنر بازایابی امروز ، ” فروش یخچال به اسکیمو ” نیست ؛ بلکه اسکیمو را به عنوان یک مشتری خشنود ، همواره در کنار داشتن است .   بازاریابی گذشته تنها در اندیشه یافتن مشتری بود و بازاریابی امروز ” دانش و هنر یافتن و نگهداری از مشتریان ” است . در بازاریابی سنتی شاخص […]

به گونه ای با مشتری رفتار کنید که خود در مقام مشتری خواهان چنین رفتاری هستید . نقش یک شرکت ، ایجاد مشتری های جدید است و فقط دو عامل درونی می توانند این کار را بکنند : یکی بازاریابی و دیگر نوآوری . مدیریت باید بداند که بازاریابی نمی تواند معجزه کند مگر گاهی […]