جلسات درون سازمانی را کاهش داده و به جای حرف زدن راجع به امور ، به محل اجرا سر زده و روند امور را از نزدیک مشاهده کنید . وقتی تلاش کنید همه چیز برای همگان شوید ، لاجرم تبدیل به هیچ می شوید . موفقیت و شکست ، چیزی نیست جز مشکلات و فرصت […]

آن چیزی که باعث جذب یک مشتری دائم می شود ، فرآورده یا خدمات نیست ؛ بلکه آن موقعیتی است که در ذهن مشتریان کسب کرده اید . هیچ گاه آنچه باعث شهرت شما شده است را فراموش نکنید . نقطه ضعف خود را تصدیق کن . خواهی دید مشتری از آن بابت ، یک […]

اکثر شرکت های بزرگ وقتی به بیراهه می افتند که دچار « توهم عظمت » می شوند . خط مقدم جبهه محل فروشگاه یا اداره امور مشتریان نیست ، خط مقدم جبهه در فکر مشتریان شماست . نگریستن به دنیا ، از پشت میز کار ، عمل بسیار خطرناکی است . برای اینکه بتوانید ماهی […]