تقریبا تمام رهبران ، زمانی کارا هستند که سه کار را خوب انجام دهند ؛ نخست تعیین یک دور نمای شفاف از هدفی که در نظر دارند و جلب توجه دیگران به سوی آن ، دوم درگیر کردن پیروان در کار به گونه ای که حس کنند هدف خودشان است و سوم پایداری در رسیدن […]

گر چه ارتباط با کسی که مانند من بیندیشد عالی است اما من چندان چیزی از او نمی آموزم . زمانی چیزی یاد میگیرم که در کنار یک شخص متفاوت باشم .   هر رفتاری در نظر صاحبش دلیل و معنا دارد . اگر رفتار کسی در نظر ما بی معنی می نماید به این […]

شاید بتوان تنها با دلاوری شهر را تسخیر کرد ، لیک نگاه داشتن آن جز با تسخیر دل های مردم میسر نیست « کوروش »   رهبر خوب ، پیام بد را می شنود ، نه به این دلیل که از شنیدن آن خشنود می شود ، بلکه به این دلیل که بداند . جیمز […]