سه عامل  « چالش ها ، هدف های معین و به سرانجام رسانی » موجب تقویت روحیه تیم های پروژه می شوند . مدیریت تیم ، نیازمند مهارت هایی چون رهبری ، انگیزش ، تیم سازی ، حل اختلافات تصمیم گیری و ارتباط پیوسته با افراد است . مدیریت پروژه در قالب چهارگام ساده و […]

برای نگاه داشتن مشتری در کانون توجه ، مشتری را بشناسید و با او رابطه خوب برقرار کنید . گفتمان پیوسته با مشتری داشته باشید . از رابطه با مشتری بهره ببرید .   مهمترین ستون پروژه ، تیم آن است . تیم است که برای پروژه برنامه می سازد ، برنامه را به اجرا […]

سازمان ها یا نظام هایی که از قابلیت بالایی در مدیریت پروژه برخوردارند قدرت بالایی در ایجاد تغییر و تحول دارند . مدیران پروژه توانمند می دانند که موفقیت آن ها در گرو توجه به مدیریت سه ضلعی زمان ، هزینه و کیفیت می باشد . ایجاد تعادلی منطقی و قابل قبول در عوامل سه […]