ما چقدر پول خرج می کنیم که مشتری را جذب کنیم ، اما چقدر تلاش می کنیم که مشتری را نگه داریم ؟ همیشه به دنبال آن هستیم که کسی را که تا کنون به فروشگاه ما نیامده است به هر قیمتی جذب کنیم ، اما به فکر کسانی که در فروشگاه ماه هستند ، […]

مسئولیت ، پذیرفتنی است نه واگذار کردنی ، چون یک تعهد درونی است .   ژان لافونتن می گوید : انسان طوری آفریده شده است که اگر آتش جانش شعله ور شود ، همه غیر ممکن ها را از راه بر می دارد . عشق اساس کیفیت است ، کیفیت زاده عملکرد انسان های با […]

پژوهش های انجام شده درباره نوآوری و خلاقیت گواه آنند که دستاورد تیم های ناهمگون خیلی بیشتر است . کورتیس ( کتاب مدیریت پروژه ، به اندازه )   وقتی شمع وجودت نور ندارد ، نمی توانی بدرخشی .   کودک چکش به دست دنیا را میخ می بیند . جیمزلویس ( کتاب رهبری پروژه […]