بسیاری از مردم به برد نمی‌رسند،‌زیرا از باخت می‌ترسند. پول موجودیتی واقعی نیست. تنها دارایی نیرومندی که داریم،‌مغزمان است. اگر آن را بدرستی پرورش دهیم،‌می‌تواند دنیایی ثروتمند را در یک آن بیافریند. از سوی دیگر مغزی که پرورش نیابد،‌می‌تواند چنان تنگ‌دستی فراهم آورد که تا چند نسل در خانواده ادامه یابد . رابرت کیوساکی و […]

در حد امکان اعضای تیم را در کنار هم قرار دهید . هرچه نزدیکی فیزیکی آن ها به یکدیگر بیش تر باشد میزان ارتباطشان با هم افزون تر است . مدیریت ریسک ، ریسک های کلیدی را شناسایی میکند و برنامه ای برای جلوگیری از وقوع و یا چاره سازی برای جلوگیری از وقوع ویا […]

یک مشتری خوب احساسش را به سه نفر می گوید اما یک مشتری ناراضی بیست نفر را با خبر می کند . اگر به من بگویی ، فراموش میکنم ؛ اگر به من نشان بدهی ، بخاطر می سپارم ؛ اگر مرا درگیر کنی ، آن را درک میکنم .   گاهی اوقات همین که […]